தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு NCSC 2022 மற்றும் 2023

மைய கருப்பொருள் மற்றும் துணை கருப்பொருட்கள்

தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு (NCSC), இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் (DST) அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் தொடர்புக்கான தேசிய கவுன்சிலின் (NCSTC) முதன்மைத் திட்டமானது, வழக்கமாக பள்ளிக்குச் செல்லும், படிப்பை இடைநிறுத்திய, குடிசை அல்லது தெருவில் வசிப்பவர்களின் குழந்தைகளை கொண்ட 10- 17 வயதுடைய குழந்தைகளுக்காக 1993 இல் நாடு முழுவதும் தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டம் சிறப்பு திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கும் (differently abled) இடம் வழங்குகிறது. இது குழந்தைகள் பகுத்தறிவு மற்றும் அவர்களின் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள உள்ளூர் பிரச்சனைகளை புரிந்துகொள்வதற்கும், ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும் தீர்வுகளை தேடுவதற்கும் அறிவியல் முறைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு தளமாக செயல்படுகிறது.

இந்த ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றல் திட்டம் ஒவ்வொரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட மையக் கருப்பொருளில் நடத்தப்படுகிறது, மேலும் ‘உலகத்திற்கான உள்ளூர்’ கொள்கையின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. கோவிட் பெருந்தொற்றுநோயைத் தொடர்ந்து வரும் ‘புதிய இயல்பான’ சூழ்நிலையின் கீழ், மனித நலவாழ்வு, பல்லுயிர் பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடைவதற்கான அர்ப்பணிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, தற்போதுள்ள கட்டமைப்புகள் மற்றும் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களுக்குள் ‘சுற்றுச்சூழல் மறுசீரமைப்பு’ குறித்து 2021- 2030 பத்தாண்டுகளை ஐக்கிய நாடுகள் சபை அறிவித்துள்ளது. இந்த பிரகடனத்தையும் விளைவுகளையும் வைத்து, NCSC 2022 மற்றும் 2023 இன் மையக் கருப்பொருள் இவ்வாறு முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது:-

உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வுக்கான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பைப் புரிந்துகொள்வது

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் என்பது நம் கோளின் வாழ்வாதார அமைப்புகள் மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, மற்ற அனைத்து உயிர் வடிவங்களுக்கும் உரியது. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு, நீர், சுத்தமான காற்று, தங்குமிடம் மற்றும் சரியான தட்பவெப்ப நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படைத் தேவைகள் உள்ளன. உயிரினங்களின் இட்டுநிரப்புக்கூறின் முழுமை, குறைபடாத நீர்நிலைகள், காலநிலை ஒழுங்குமுறைமை மற்றும் மரபணு வேறுபாடு ஆகியவை ஒரு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட பிற நன்மைகள். சுற்றுச்சூழல் சமநிலை, பல்லுயிர், நன்னீர் ஆதாரங்கள், உணவு உற்பத்தி அமைப்புகள் மற்றும் காலநிலை ஒழுங்குமுறை ஆகியவற்றில் எந்தவொரு வடிவத்திலான அழுத்தம் உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வில் பெரும் பாதகமான தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது. எனவே, சுற்றுச்சூழல் அதன் கூறுகள், மற்றும் அக்கூறுகளுக்கிடையேயான தொடர்புகள், உயிரியல் மற்றும் உயிரியல்சாரா காரணிகளின் பங்கு மற்றும் செயல்பாடுகள், உணவுச் சங்கிலியின் முக்கியத்துவம், ஆற்றல் இயக்கவியல், சுற்றுச்சூழல் சேவைகள், பல்லுயிர் (மரபணு மற்றும் சிற்றின வகைகள்) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வாழ்க்கை-ஆதரவு அமைப்பாகப் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. சுற்றுச்சூழல் கல்வியறிவை வளர்ப்பது முக்கியம். மேலும், உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வைப் பாதிக்கும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் மனித தாக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியமானது. உடல்நலம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த நலவாழ்வில் பல்வேறு எதிர்மறை தாக்கங்களுக்கு வழிவகுக்கும் நமது செயல்பாடுகள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு செயல்பாடுகளை எவ்வாறு சீர்குலைக்கின்றன என்பதை அறிவது அவசியம். எனவே, சுற்றுச்சூழலில் எதிர்மறையான தாக்கங்களைக் குறைப்பதற்கும், அதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் அபத்துக்கள் ஏற்படா நிலை அடுத்து அனைவருக்குமான நலவாழ்வை அடைவதற்கு அனைத்து மட்டங்களிலும் நமது அன்றாட நடவடிக்கைகளில் திருத்தம் மற்றும் மறுவடிவமைப்பு தேவைப்படுகிறது.

மையக் கருப்பொருள், குழந்தைகளின் சொந்த உள்ளூர் சூழல்களில் அறிவியல் முறைகளைப் பயன்படுத்தி ஆய்வு அடிப்படையிலான கற்றலுக்கு அவர்களை ஈடுபடுத்துவதன் மூலம் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்களில் கவனம் செலுத்தலாம்:

● சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு(களை) ஆராய்ந்து புரிந்துகொள்வது, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்புக்கான முன்முயற்சிகளை எடுப்பது;

● சுகாதாரம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் நலவாழ்வு ஆகியவற்றுடன் சுற்றுச்சூழலின் தொடர்புகளை அவற்றின் தாக்கங்களுடன் ஆய்வு செய்தல்;

● உள்ளூர் அளவிலான இயற்கை வள மேலாண்மை, பண்ணை / விவசாயம் அல்லாத உற்பத்தி, உணவு / ஊட்டச்சத்து, வாழ்வாதார பாதுகாப்பு / சுகாதார பாதுகாப்பு, காலநிலை மாற்றத்தை மீட்கும் தன்மை / தழுவல் ஆகியவற்றுக்கான வழிகளைக் கண்டறிதல், சுற்றுச்சூழல் அணுகுமுறையின் அடிப்படையில் சோதனை முயற்சிகளை மேற்கொள்வது மற்றும் பேரிடர் ஆபத்து குறைப்பு.

● சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு, ஊட்டச்சத்து மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்புக்கான புதுமையான அறிவியல் தொழில்நுட்பத் தீர்வுகளைப் காண்பது.

இந்த முக்கிய பிரச்சனைகளை பார்வையில் கொண்டு, மைய கருப்பொருள் பின்வரும் ஐந்து துணை கருப்பொருட்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

துணை கருப்பொருள் 1: உங்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

பரந்த அளவில், இந்த துணைக் கருப்பொருள், குழந்தைகள் தங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு(களை) அதன் வெவ்வேறு (உயிரியல் மற்றும் உயிரற்ற) கூறுகள், அவற்றின் தொடர்பு, செயல்பாடுகள், சில உயிரினங்களின் பங்கு ஆகியவற்றைப் பற்றி அறிந்துகொள்ளவும், அவற்றைக் கண்டறியவும், அவற்றைப் பற்றிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும் ஊக்குவிக்கும். சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில், சுற்றுச்சூழலுடன் பல்லுயிர் தொடர்பு, சுற்றுச்சூழல் சேவைகள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு(கள்) மீது மனித சார்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் மனித நடவடிக்கைகளின் தாக்கம்.

பகுத்தாய்வு கட்டமைப்பு:

ஆய்வு மற்றும் புரிதலுக்கான சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை அடையாளம் காணுதல்

 

·       இடம்                                                                       |            |மனித

·       தொடர்புடைய நிலப்பரப்பு மற்றும் நில பயன்பாடு |                  |நடவடிக்

·       நிலை (தண்ணீர், மண், பல்லுயிர்களின் தரம்)     |                |கைகளின்

·       சுற்றுச்சூழல் சேவைகள்                                              |                |தாக்கம்

வாழ்க்கையின் மீதான தாக்கம் (மனிதன் மற்றும் மனிதரல்லாத) – – – – – – 

முக்கிய பகுதிகள்:

• உங்கள் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ளுதல்

1.     நன்னீர் (ஓடை, ஆறு, குளம், ஏரி, தொட்டி போன்றவை)

2.     காடு

3.     புல்வெளி

4.     பண்ணை காடு

5.     விவசாய நிலம்

6.     வீட்டுத்தோட்டம்

• சுற்றுச்சூழல் அல்லது பல்லுயிர் களஞ்சியம் என மரம்

• கட்டுமானப் பொருட்கள் ஒழுங்குமுறையின் கீழ் உள்ள பகுதி

• சமூகம் சார்ந்த நடைமுறைகள்

• மானுடவியல் அழுத்தம் / குறுக்கீடு

திட்ட யோசனைகள்:

1. நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற சுற்றுப்புறங்களில் உள்ள வண்ணத்துப்பூச்சிகளின் எண்ணிக்கையை ஒப்பிடுதல்

2. சதுப்புநிலத்தின் பன்முகத்தன்மை

3. உள்ளூர் குளம் / ஈரநிலத்தில் உள்ள நீர் தாவரங்களின் பன்முகத்தன்மை

4. உள்ளூரில் உள்ள சீர்குலைந்த குளம் / ஈரநிலம் மற்றும் சீர்குலையாத குளம் / ஈரநிலம் ஆகியவற்றில் உள்ள நீர் தாவரங்களின் பன்முகத்தன்மை

5. சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் நகரமயமாக்கலின் தாக்கம்

6. சதுப்புநில சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் திட மற்றும் திரவ கழிவுகளின் தாக்கம்

7. சதுப்பு நிலங்களில் திட மற்றும் திரவ கழிவுகளின் தாக்கம்

8. கோவில் காடுகளில் உள்ள தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களின் பன்முகத்தன்மை

9. கோவில் காடுகள் மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள விவசாய நிலம் / தோட்டங்களில் உள்ள மண்ணுயிரிகளின் ஒப்பீடு

10. நகர்ப்புற பறவைகள் மற்றும் அவற்றின் உயிர் வாழ் தந்திரங்கள்

11. நகர்ப்புற / கிராமப்புறச் சுற்றுப்புறங்களில் சிட்டுக்குருவிகள் காணாமல் போனதற்கான காரணங்களை ஆராய்தல்

12. வீட்டுத் தோட்டங்களில் மகரந்தச் சேர்க்கைக்கு உதவும் உயிரிகள்

13. நெல் வயல்களில் சிலந்திகளின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் பூச்சிக் கட்டுப்பாட்டில் அவற்றின் பங்கு

14. கிராமப்புறங்களில் பறவைகளின் கலவையான வேட்டையாடுதல் மற்றும் அவற்றின் இயக்கவியல்

15. நெல் வயல்களில் பறவைகள்

16. இளநாரை மற்றும் அதன் இயக்கவியல் பற்றிய ஆய்வு

17. உள்ளூரில் பழம் உண்ணும் பறவைகள் மற்றும் விதை பரவலில் அவற்றின் பங்கு

18. உள்ளூரில் தும்பி மற்றும் அதன் வகைகளின் பன்முகத்தன்மை

19. தும்பிவகை லார்வாக்கள் மற்றும் கொசு லார்வாக்களை கட்டுப்படுத்துவதில் அவற்றின் பங்கு

20. பறவை மலர்கள் மற்றும் மலர் பறவைகள்

21. வெவ்வேறு சுரங்கப் பகுதிகளின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மறுசீரமைப்பு

22. கரையோர மண் அரிப்பு மற்றும் பாதிப்புகள்

23. வீட்டுத் தோட்டங்களில் பூர்வீக மற்றும் அலங்கார தாவரங்களின் தேர்வு மற்றும் தோட்ட சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் மாற்றங்கள்

24. ஆற்றில் வெவ்வேறு மண்டலங்களில் கரையோரத் தாவரங்களில் மாற்றம்

25. செயற்கைக்கோள் படங்கள் மற்றும் நில ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் உள்ளூர் நிலப்பரப்பில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் பகுப்பாய்வு

26. ஆற்றங்கரை சார்ந்த தாவரங்களின் இயக்கவியல் மற்றும் வட்டாரத்தில் உள்ள நீர்வாழ் விலங்கினங்களில் பன்முகத்தன்மையுடன் அதன் தொடர்பு

27. மண்ணின் கரிம உள்ளடக்கம் மற்றும் மண் ஆரோக்கியத்தின் குறிகாட்டியாக மண்புழு இருப்பு மற்றும் அடர்த்தி

28. கடுகு வயலில் உள்ள மகரந்தச் சேர்க்கைகள் பற்றிய ஆய்வு.

29. மகரந்தச் சேர்க்கை ஏற்பாட்டாளர்கள் மற்றும் மகரந்தச் சேர்க்கை

 

துணை கருப்பொருள் 2: உடல்நலம், ஊட்டச்சத்து மற்றும் நலவாழ்வை வளர்ப்பது

இந்தத் துணைக் கருப்பொருள் குழந்தைகளை அவர்களின் சொந்த இடங்களில், (மனிதன் மற்றும் விலங்குகள்) சுகாதார நிலைமை, ஊட்டச்சத்து மற்றும் நலவாழ்வு பற்றி அறிவியல் ஆய்வு செய்ய ஊக்குவிக்கும். அவற்றை வலுவூட்டுவதற்கான வழிகள் மற்றும் கண்டறியும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள அவர்களை ஊக்குவிக்கும். தனிப்பட்ட, குடும்பம் மற்றும் சமூக மட்டங்களில் சுகாதாரம் மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பு, ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வை உறுதி செய்யும் சூழ்நிலையை வளர்ப்பது.

            சத்துணவு    ->        உடல்நலம்   ->        நலவாழ்வு

முக்கியப் பகுதிகள்:

• உங்கள் ஆரோக்கியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

• உங்கள் உணவை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

• உங்கள் பகுதியில் உள்ள உணவு ஆதாரங்கள்

• மக்களின் நடைமுறைகள்

• கட்டுக்கதை மற்றும் உண்மை

• பேரழிவு மற்றும் சுகாதார பாதுகாப்பு

திட்ட யோசனைகள்:

  1. சூரிய சக்தியைப் பயன்படுத்தி நீர் கிருமி நீக்கம் / சிகிச்சை

  2. குப்பை உணவுக்கும் (junk food ) உடல் பருமனுக்கும் உள்ள தொடர்பு

  3. உள்ளூர் / பருவகால பழங்கள், காய்கறிகளின் ஊட்டச்சத்து மதிப்பு

  4. பொதுவான / உள்ளூர் விலங்குகளிடமிருந்து பரவும் நோய்கள் பற்றிய ஆய்வு

  5. உணவுப் பொருட்களில் உள்ள அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்களின் அளவை மதிப்பீடு செய்தல்

  6. மனிதர்கள் மற்றும் / அல்லது தாவரங்கள் மற்றும் / அல்லது விலங்குகளின் நோய்களில் காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம்

  7. உற்பத்தியில் கால்நடை தீவனங்களின் மதிப்பீடு

  8. பழங்குடியினரின் உணவு முறை மற்றும் அவர்களின் உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வில் அதன் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு

  9. சமூக நலனில் பொது சுகாதார அமைப்பின் பங்கு

10. குறைபாடுகளினால் உண்டாகும் நோய்கள் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் உள்ளூர் அளவில் அவற்றை சமாளிப்பதற்கான அணுகுமுறை

11. கலாச்சாரங்களுக்கு இடையேயான சமச்சீர் உணவு ஒப்பீடு

12. பள்ளி அளவில் உடல் / சமூக நலனுக்காக பின்பற்றப்படும் முறைகள் பற்றிய ஆய்வு

13. உடன் வாழும் விலங்குகளின் உடல்நலம் மற்றும் வீட்டு நலனில் தாக்கம்

14. சமூகத்தில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு மற்றும் அதை சமாளிப்பதற்கான வழிமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு

15. குறிப்பிட்ட தாவர அடிப்படையிலான மற்றும் விலங்கு அடிப்படையிலான உணவுப் பொருட்களின் ஊட்டச்சத்து மதிப்புகளின் பகுப்பாய்வு

 

 

துணை கருப்பொருள் 3: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் ஆரோக்கியத்திற்கான சமூக மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகள்

இந்த துணை கருப்பொருளின் கீழ், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய சேவைகள், நிலைத்தன்மை, ஒரு தலைமுறையிலிருந்து இன்னொரு தலைமுறைக்கு மாற்றப்பட்ட தொடர்ந்து பேணப்பட்ட இயற்கை வழி மற்றும் வழிமுறைகள் போன்றவற்றின் பாதுகாப்புக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உருவாக்கப்பட்ட உள்ளூர் சமூக-கலாச்சார நடைமுறைகளை அடையாளம் காணவும், ஆவணப்படுத்தவும் மற்றும் சரிபார்க்கவும் குழந்தைகள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள்..

பகுத்தாய்வு கட்டமைப்பு:

ஆட்சி மற்றும் நிர்வாகம்

மெய்பொருள் ஆய்வு மற்றும் பருப்பொருள் ஆய்வு

கருத்து, மதிப்பு, நெறிமுறைகள், ஆளுகை

சிக்கனம்

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு

மக்கள்

சமூகம் & கலாச்சாரம்

 சுற்றுச்சூழல் சேவைகள்

அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்

உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வு

 முக்கிய பகுதிகள்:

• சமூகம் மற்றும் கலாச்சாரம், மக்கள் மற்றும் அவர்களின் நடைமுறைகள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் உடல்நலத்துடன் உள்ள தொடர்புகள் ஆகியவற்றைப் புரிந்துகொள்வது

அ. பாரம்பரிய அறிவு குறிப்புகளின் அடிப்படை சட்டகம்

ஆ. பெறப்பட்ட நவீன சட்டகத்தின் குறிப்புகளின்

இ. தூண்டப்பட்ட குறிப்புகளின் சட்டகம்

திட்ட யோசனைகள்:

  1. வேதிப்பொருளாற்ற விவசாயத்திற்கு வழிவகுக்கும் உயிரியல் பூச்சி மற்றும் ஊட்டச்சத்து மேலாண்மை தொடர்பான விவசாயம் தொடர்பான சமூக மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகள்.

  2. மனித விலங்கு மோதல் மற்றும் உள்ளூர் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு மற்றும் அவற்றை சமாளிக்கும் வழிமுறைகளுடனான தொடர்பு.

  3. திடீர்-வெள்ளம் / நில-சரிவுகளுக்கு இட்டுச் செல்லும் நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றங்கள் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது, சாத்தியமான நிலச்சரிவு பகுதிகளின் பாதிப்பை விரிவாக திட்டமிடுதல் உட்பட.

  4. மேக-வெடிப்பு மற்றும் அதன் விளைவாக ஏற்படும் வெள்ளம் மற்றும் விவசாய-சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் மீது அதன் தாக்கம்.

  5. மழைத் தோட்டம் / பண்ணைக் குளங்கள் / மண் அரிப்புக் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்

  6. பருவ கால உற்றுநோக்குதல் – மாம்பழம் மற்றும் பிற பழத்தோட்டங்கள் / பிற சிற்றினங்கள் / உள்ளூர் சந்தைப்படுத்துதலுக்கான இணைப்பு மற்றும் பூக்கும் செயல்முறை மற்றும் அட்சரேகை / தீர்க்கரேகைகளில் அதே போன்ற விளைவுகள் கொண்டுள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்தல்.

  7. உயிர் சூழல் பாதுகாப்பு, உள்ளூர் மரபுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சேவைகளில் கோவில் காடுகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவம் / பங்கு.

  8. மரங்களைத் தேர்ந்தெடுத்து கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கத்தரித்தல் / கால்நடை வளர்ப்பிற்கான தீவனம் / ஆடுகளுக்கான பலா மர இலைகள் போன்ற பாரம்பரிய நடவடிக்கைகள்.

  9. பாரம்பரிய விளையாட்டுகளின் பங்கு மற்றும் உடல்நலம் / உடல் செயல்பாடு ஆய்வு செய்து பதிவு செய்தல், பருவகால விளையாட்டுகள் போன்றவற்றுடன் அவற்றின் இணைப்பு.

10. பல்வேறு வேளாண்-சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளில் பருவகாலங்களில் கிடைக்கும் வளங்களான மீன் / இறைச்சி / காய்கறி பதப்படுத்துதலுடன்  உணவுப் பாதுகாப்பை இணைத்தல்.

11. மீன்வளம் / நிலையான மீன்பிடிப்பிற்கு வழிவகுக்கும் பாரம்பரிய நடவடிக்கைகள்.

12. பாரம்பரிய வேளாண் / ஒப்பீட்டு ஆய்வு / இயற்கை வேளாண் முறைகளுடன் உள்ளீடு சார்ந்த வேளாண் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றுக்கு மாறாக வேளாண்-சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் பூச்சி – பூச்சி வேட்டையாடிகள் உயிர் சமநிலை மற்றும் கலாச்சார பூச்சி கட்டுப்பாடு நடவடிக்கைகள்

13. பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைத் தவிர்ப்பதற்கான வழிமுறையாக நிலைப்புறு மாதவிடாய் பற்றிய ஆய்வு.

14. நீர் சேகரிப்பில் மழைத்தோட்டத்தின் பங்கை ஆய்வு செய்தல்.

15. கிராமத்தில் அல்லது நகரங்களில் வெவ்வேறு குழு / சமூகங்களின் வாழ்க்கை முறையைப் ஆய்ந்து ஒப்பிட்டுப் பார்த்தல்

16. திருவிழாக்கள் / ஆடைகள் / உடைகள் / உணவுப் பழக்கம் / சமூகக் கொண்டாட்டம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு ஆகியவற்றின் மாற்றத்தில் சந்தை சக்தியின் விளைவை ஆய்வு செய்தல்

17. நமது பல்வேறு திருவிழாக்கள் / பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் / பொம்மைகள் மற்றும் நமது கலாச்சார அம்சங்கள் மற்றும் மன நலத்துடனான அவற்றின் உறவின் முக்கியத்துவத்தை ஆய்வு செய்தல்.

18. பூச்சி மேலாண்மை மற்றும் அதன் பாரம்பரிய உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு முறைகளை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் அதன் பங்கு.

19. உள்ளூரில் உயிர்வேலி தாவரங்கள் மற்றும் அதன் பங்கு பற்றிய ஆய்வு (அ) மனித-விலங்கு மோதலில் (ஆ) சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு.

20. உணவு சேமிப்பு பதப்படுத்தும் பாரம்பரிய முறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் அதன் பங்கு பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு.

21. நில பயன்பாடு மற்றும் கடல் முட்செடிகள் / மணல் முட்செடிகள் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் அதன் பங்கு பற்றிய ஆய்வு [லேஹ்-லடாக்கின் உள்ளூர் பகுதியைக் குறிக்கும் வகையில்]

22. பால் தரும் விலங்குகளில் உண்ணிகளின் தொற்றைக் கட்டுப்படுத்த சுற்றுச்சூழல் நடப்பு முறையில் அனைத்து மூலிகை மருத்துவத்தின் உள்ளூர் சமூக அறிவைப் ஆய்வு செய்தல்.

23. மக்கானா (ஃபாக்ஸ் நட்/கோர்கன் நட்) எந்திரம் பற்றிய ஆய்வு, சேமிக்க ஒரு வழி மற்றும் மக்கானா விவசாயிகளின் உடல்நலம் மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துகிறது.

 

 

 

துணை கருப்பொருள் 4: சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை. (Ecosystem Based Approach – EBA)

இத்துணைக் கருப்பொருளின் கீழ் உள்ள, வாய்ப்புகளை குழந்தைகள் அடையாளம் காணவும், நிலம், நீர் மற்றும் வாழ்க்கை வளங்களின் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மை எவ்வாறு சமமான முறையில் பாதுகாப்பது மற்றும் நிலையான பயன்பாட்டை ஊக்குவிப்பது என்பதை படிக்க / ஆய்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். பின்னடைவை அதிகரிக்கும் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தினால் மக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் பாதிப்பைக் குறைக்கும் பரந்த அளவிலான சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை செயல்பாடுகளையும் குழந்தைகள் படிக்கலாம். இந்த துணைக் கருப்பொருளின் கீழ் வெவ்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல்வேறு அணுகுமுறைகளை குழந்தைகளால் படிக்கலாம் மற்றும் ஆராயலாம்.

முக்கிய பகுதிகள்:

• பண்ணை அடிப்படையிலான நடைமுறைகளில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• மனித குடியேற்ற மேம்பாடு மற்றும் திட்டமிடலில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• கட்டிடக்கலையில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• வடிகால் திட்டமிடலில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• பேரிடர் அபாயத்தைக் குறைப்பதில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• காலநிலை மாற்றம் தழுவல் மற்றும் பின்னடைவு வளர்ச்சியில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• தொழில்துறை திட்டமிடலில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• சுற்றுலா, பொழுதுபோக்கு மற்றும் விருந்தோம்பல் மேலாண்மையில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

• நீர் மேலாண்மையில் சுற்றுச்சூழல் அடிப்படையிலான தற்சார்புக்கான அணுகுமுறை

திட்ட யோசனைகள்:

  1. அருகிலுள்ள காட்டினை ஒட்டி ஒரு கிராமத்தின் சார்பு பற்றிய ஆய்வு.

  2. சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள பல்வேறு வாழ்விடங்களில் இருந்து உண்ணக்கூடிய காட்டுப் பொருட்களை ஆவணப்படுத்துதல்.

  3. உங்கள் பள்ளியைச் சுற்றியுள்ள பகுதியில் உள்ள பல்வேறு இயற்கை வளங்களின் தற்போதைய காட்சிகளின் மதிப்பீடு.

  4. நகர்ப்புறங்களில் திடக்கழிவு மேலாண்மை – குறைத்தல், பிரித்தல், சேகரிப்பு (செயல்திறன்), போக்குவரத்து, வள மீட்பு, அகற்றல்.

  5. நீர் சேகரிப்பு முறையில் பாரம்பரிய விவசாயத்தின் தாக்கம் பற்றிய ஆய்வு.

  6. வெவ்வேறு காட்டு உணவு வகைகளின் இனப்பெருக்க நுட்பங்கள் பற்றிய ஆய்வு.

  7. சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பாதிக்கப்படக்கூடிய / சிதைந்த வளப் பகுதிகள் பற்றிய ஆய்வு.

  8. சீரழிந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கான மறுசீரமைப்பு நடைமுறைகள் (குறிப்பிட்டு) பற்றிய ஆய்வு.

  9. தோட்டங்கள் மற்றும் பிற திறந்தவெளிகள் போன்ற மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு வாழ்விடங்கள் மற்றும் நகர்ப்புறங்களில் அவற்றின் பங்கு பற்றிய ஆய்வு.

10. நீர் மாசுபாட்டைக் குறைக்க நீர்வாழ் தாவரங்கள் பற்றிய ஆய்வு.

11. நீடித்த உற்பத்திக்கான பயிர் சுழற்சி, தொடர் பயிரிடல் போன்ற பல்வேறு நடைமுறைகளை ஆய்வு செய்தல் (ஆவணப்படுத்துதல்: மண் ஆரோக்கியத்தில் பிரதிபலிப்பவை, இரண்டு திட்டுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒப்பீடு,).

12. விவசாய முறைகளில் பறவைகளின் பன்முகத்தன்மை மற்றும் அவற்றின் பங்கு பற்றி ஆய்வு செய்தல்.

13. காளான் வளர்ப்பு பற்றிய ஆய்வு.

14. தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பை பராமரிப்பதில் அதன் பங்கு பற்றிய ஆய்வு.

15. தொற்றுநோய்களின் போது உணவு விநியோகச் சங்கிலியில் ஏற்படும் விளைவு.

16. நெருக்கடி காலத்திற்கான உணவுப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பற்றிய ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தல்.

17. ஒரு கிராமம் அல்லது நகரத்திற்கான தனிநபர் நீர் வளம் (வீட்டிற்குறிய பயன்பாடு) பற்றிய ஆய்வு.

18. கடலோர வேளாண் காடுகள் மற்றும் விவசாயத்தில் உப்பு தாங்கும் மற்றும் உப்பு விரும்பும் தாவரங்கள் பற்றிய ஆய்வு.

19. தற்போதுள்ள மீன்களின் வாழ்விடங்களின் மதிப்பீடு மற்றும் அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள்.

20. நீர்வழி சாகுபடி (aquaponics) பற்றிய ஆய்வு.

21. பல்வேறு நிலத்தடி நீர் சேகரிப்பு நடைமுறைகள் பற்றிய ஆய்வு.

22. நீர் ஊடுருவல், தக்கவைத்தல், ஓட்டம் மற்றும் அரிப்பைக் குறைப்பதில் தாவரங்களின் பங்கு பற்றிய ஆய்வு.

23. குடியிருப்புகள் மற்றும் கட்டிடங்களுக்குள் குளிர்ச்சி மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங் செய்ய தாவரங்கள் மற்றும் நீரை ஒருங்கிணைத்தல்.

24. குறு (Micro) நீர்நிலை வரைபடம்.

25. உங்கள் சுற்றுப்புறங்களில் கார்பன் குறைப்பு (தாவரங்கள்- உயரம், மரங்களின் சுற்றளவு)

26. மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் அடுக்கு சாகுபடி

27. திடீர் வெள்ளம், புயல், நிலச்சரிவு ஆகியவற்றின் பின் விளைவு பற்றிய ஆய்வு.

28. அடைக்கப்பட்ட பாட்டில் தண்ணீர் பயன்பாடுகள் (எதிர்) குழாய் தண்ணீர் பயன்பாடுகள்

29. சாலையில் கொல்லப்பட்ட முதுகெலும்புள்ள மற்றும் முதுகெலும்பில்லாத சிறிய உயிரினங்கள் பற்றிய ஆய்வு:

30. சாத்தியமான பாரம்பரிய பல்லுயிர் தளங்களில் பல்லுயிர் பற்றிய ஆய்வு மற்றும் ஆவணப்படுத்தல்

31. ஒரு குடியிருப்பு பண்ணைக்காடு அமைப்புகளில் வெவ்வேறு இன மரங்கள் பற்றிய ஆய்வு

32. உள்ளூரில் பல்நோக்கு மர சிற்றினங்கள் பற்றிய ஆய்வு

 

 

துணை கருப்பொருள் 5: சுற்றுச்சூழல் மற்றும் உடல்நலத்திற்கான தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்பு

இந்த துணை கருப்பொருள் உள்ளூர் அளவிலான பிரச்சனைகளை கண்டறியவும், பசுமை தொழில்நுட்பம், பொருத்தமான தொழில்நுட்பம், தகவல் மற்றும் தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் அல்லது சிக்கனமான கண்டுபிடிப்பு கொள்கைகளின் அடிப்படையில் பாரம்பரிய தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துதல் போன்ற கண்ணோட்டங்களில் உள்ளூர் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளை உருவாக்குவதற்கு முன்முயற்சிகளை எடுக்க ஊக்குவிக்கும்.

பகுத்தாய்வு கட்டமைப்பு:

சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வு

 கண்டுபிடிப்பு

மேலாண்மை

தொழில்நுட்பம்

சிக்கனம்

 முக்கிய பகுதிகள்:

சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு தொடர்பானது

• மண் பாதுகாப்பு

• நீர் மேலாண்மை

• பேரிடர் ஆபத்து குறைப்பு

• மனித-வனவிலங்கு மோதல் மேலாண்மை

• ஆக்கிரமிப்பு சிற்றினங்கள் கட்டுப்பாடு

• கழிவு மேலாண்மை

• பண்ணை அடிப்படையிலான மேலாண்மை

• சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு சேவைகளை வலுப்படுத்துதல்

உடல்நலம் மற்றும் நலவாழ்வு தொடர்பானது

• தடுப்பு அமைப்பை வலுப்படுத்துதல்

• சுகாதார தகவல் அமைப்பு

• மன அழுத்த மேலாண்மை

• ஊட்டச்சத்து உள்ளீடுகளை மேம்படுத்துதல்

• சுகாதார தொடர்பு

• ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைகளை ஊக்குவித்தல்

திட்ட யோசனைகள்:

  1. பல்லுயிர் நிறை (Biomass) (பாசி, உயிர்-எச்சம், கழிவு போன்றவை) பசுமை ஆற்றலாக

  2. நீரின் தரத்தை அளவிடுவதற்கான எளிய மற்றும் சிக்கனமான சாதனங்களின் வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு

  3. நீர் சுத்திகரிப்பான்களின் பொருத்தம்

  4. வெள்ளத்தின் போது குடிநீர் விநியோகத்திற்கான தொழில்நுட்பம்

  5. கடற்கரையோர மற்றும் உவர் நீர் பகுதிகளுக்கு சூரிய ஒளி நீர் பெறுதல், மேம்பாடு

  6. குழாய் கிணற்றில் நீர் மட்ட ஆழத்தை அளவிடுவதற்கான எளிய கருவியை உருவாக்குதல்

  7. ஒரு நிலையான பொறியியல் பொருளாக மூங்கில்.

  8. விவசாயிகளுக்கான சூரிய / பல்லுயிர் நிறை (Biomass) அடிப்படையிலான பயிர் உலர்த்திகள்

  9. வானிலை கண்காணிப்புக்கான எளிய தொழில்நுட்பம் (மழை, காற்று, சூரிய கதிர்வீச்சுக் காலம், ஈரப்பதம் போன்றவை)

10. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தொழில்நுட்பங்கள்

11. தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி மாசு நீர் சுத்திகரிப்பு.

12. மண்ணில் ஈரப்பதம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து தக்கவைப்பை மேம்படுத்த உயிரியல்சார் பயன்பாடு

13. பாரம்பரிய மீன்பிடி கருவிகள் மற்றும் துணைகருவிகள் ஆய்வு செய்தல் மற்றும் அதை மிகவும் திறமையாக மற்றும் உற்பத்தி பெருக்கும் வகையில் மாற்றியமைத்தல்

14. மழை நீர் சேகரிப்பு பாகங்கள்

15. பாரம்பரிய மற்றும் நவீன வீடுகளின் வெப்ப செயல்திறன் ஒப்பீட்டு ஆய்வு

16. மின்சார இயக்கத்தை ஆராய்தல்

17. நீரின் குறிப்பிட்ட வெப்பத்தை அளவிடுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பராமரிப்பில் அதன் பங்கைப் உபயோகித்தல்

18. பரவலாக்கப்பட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு விநியோகத்திற்கான தகவல் மற்றும் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் (ICT).

19. – ஒரு சிக்கனமான செயல்முறையை உருவாக்க

20. விவசாயப் பொருட்களுக்கான சந்தை தேவையை மதிப்பிடுவதற்கு செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு

21. வாழ்விட அளவிலான குறுகிய காலநிலை நிலையை ஆய்வு செய்ய

22. பயிர்காள் அறுவடைக்குப்பின் அரிதாள் கட்டை எரிப்பு பிரச்சினைக்கான தீர்வுகளை உருவாக்குதல்

23. பழப்பசை அல்லது நிறமிகள் போன்ற மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்களை பிரித்தெடுக்க பழங்கள் மற்றும் காய்கறி கழிவுகளை பயன்படுத்துவதை ஆராய்தல்