அறிவியல் வணக்கம்.!

அறிவியல் மக்களுக்காக, அறிவியல் சுயசார்பிற்காக, அறிவியல் மக்கள் ஒற்றுமைக்காக, அறிவியல் நாட்டு முன்னேற்றத்திற்காக என்ற நோக்கங்களுக்காக கடந்த 1980 முதல் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் செயல்பட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. அறிவியல் இயக்கம் ஒரு தன்னார்வ மக்கள் இயக்கம். மக்களிடம் குறிப்பாக மாணவர்கள் மற்றும் இளைய தலைமுறையிடம் அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்ப்பதற்காக பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகளை அறிவியல் இயக்கம் நடத்தி வருகிறது. அனைவரும் முழு எழுத்தறிவு பெறவேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அரசால் கொண்டுவரப்பட்ட அறிவொளி இயக்கத்தை மிகச்சிறப்பாக தமிழகத்தில் நடத்தியது தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம்.